Make your own free website on Tripod.com

       

   

על מנת להגיע לסיווג לחץ על האות המתאימה

ת

ש

ר

ק

צ

פ

ע

ס

נ

מ

ל

כ

י

ט

ח

ז

ו

ה

ד

ג

ב

א

 בזכות המרכז לזכויות האדם לאנשים עם מוגבלויות

 

כנפי נשרים 64 גבעת שאול ירושלים

:טלפונים

02-6521308

02-6521308

 

 

 כל הזכויות  שמורות לחיוגים וחיוגים נט אין להעתיק בכל צורה שהיא מידע מאתר זה למטרות מסחריות או להפיצו ללא אישור בכתב

הפרסומים הינם באחריות המפרסמים

©