Make your own free website on Tripod.com

 

מוגש כשרות לציבור על ידי עמותת בזכות

ידע הוא כח קבלת המידע אודות הזכויות הוא הצעד הראשון וההכרחי בדרך למימושן ולהגשמת השוויון. מפאת אילוצי מקום, יפורטו להלן רק זכויות עיקריות ומרכזיות של אנשים עם מוגבלות. אין בכך כדי למצות את כל המיידע על הזכויות הקיימות עבור אנשים עם מוגבלות בישראל

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1998

ביום 23,2,98 התקבל בכנסת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, אשר מעגן את העיקרון של שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ואוסר על הפלייתם. החוק יחול מיום הראשון לינואר1999 להלן ייקרא החוק - חוק השוויון.

אנשים עם מוגבלות מהווים כ- % 10 מהאוכלוסייה בישראל. אדם עם מוגבלות מוגדר בחוק כאדם עם לקות פיסית, נפשית או שכלית לרבות קוגנטיבית, קבועה או זמנית, אשר בשלה מוגבל תפקודו באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים .

"זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות ומחויבותה של החברה בישראל לזכויות אלו מושתתות על ההכרה בעקרון השוויון, על חהכרה בערך האדם שנברא בצלם ועל עקרון כבוד חבריות"

סעיף 1 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח- 1998 .

חשוב לדעת: חוק זה הינו חלק ראשון מהצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, השלמה. פרקים נוספים הדנים בזכותו של אדם עם מוגבלות לגור בקהילה, בזכותו לחינוך,לנגישות, ועוד, נדונים עדיין בוועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת עד לקבלת החוק במלואו

הזכות לשוויון ולכבוד

על פי חוק השוויון, אדם עם מוגבלות זכאי לקחת חלק פעיל ושווה בחברה ולהשתלב בקהילה בכל תחומי החיים. מטרתו לספק מענה הולם לצרכיו המיוחדים של אדם עם מוגבלות, באופן שיאפשר לו לחיות את חייו בעצמאות מרבית תוך מיצוי מלוא יכולתו.

לפי החוק, מימוש זכויות ומתן שירותים לאדם עם מוגבלות צריכים להיעשות תוך הקפדה על כבודו ופרטיותו, ובמסגרת השירותים הניתנים לכלל הציבור.

בדיקה או בירור שמטרתם לקבוע זכאותו של אדם לזכויות או לשירותים מחמת מוגבלותו, חייבים, לפי החוק, להיערך תוך התחשבות מרבית במהלך חייו התקין

הזכות לאוטונומיה אישית

היזקקות של אדם עם מוגבלות לסיוע מגורמים שונים אינה מבטלת את זכותו לעצמאות. חוק השוויון קובע את זכותו של אדם עם מוגבלות לקבל החלטות הנוגעות לחייו, על פי רצונו והעדפותיו, בהתאם להוראות הדין.

על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, כאשר אדם אינו מסוגל לדאוג לענייניו, הוא זכאי למינוי אפוטרופוס שיגן על האינטרסים שלו וידאג לענייניו. עד גיל 18 הוריו הם אפוטרופוסיו הטבעיים. מגיל 18 ומעלה, ימונה לאדם אפוטרופוס רק במקרים בהם הוכח כי הדבר הכרחי עבורו. המינוי יהיה רק לצרכים עבורם הדבר הכרחי. מינוי האפוטרופוס יכול להיות לענייני רכוש בלבד, או לענייני גוף בלבד, או במידת הצורך לכל. לפני המינוי ישמע בית המשפט, אם הדבר אפשרי, את דעתו של האדם הנזקק החוסה. האפוטרופוס צריך לדאוג במסירות לטובתו ולצרכיו והוא חייב לשמוע את דעתו, אם הדבר אפשרי

הזכות לשוויון בעבודה

לפי חוק השוויון אסור למעביד להפלות אדם בגלל מוגבלותו, אם הוא כשיר לעבודה.

האיסור חל בקבלה לעבודה, בקביעת תנאי העבודה, בקידום, בהכשרה, בפיטורים ובהטבות בעת פרישה מהעבודה. כחלק מאיסור ההפליה מחויב המעביד לבצע התאמות במקום העבודה (כגון התקנת רמפה שתאפשר כניסתו של אדם המתנייד על כסא גלגלים) כל עוד הדבר אינו מטיל על המעביד נטל כבד מדי. שירות המדינה, וכן מעסיק פרטי המעסיק יותר מ- 25 עובדים, חייבים

לתת ייצוג הולם במקום העבודה לאנשים עם מוגבלות.

תחבורה ציבורית נגישה

לפי חוק השוויון, אדם עם מוגבלות זכאי לשירותי תחבורה ציבורית (אוטובוסים עירוניים, רכבות, מטוסים ואניות) נגישים ומתאימים לשימושו, ובתדירות סבירה.

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

חוק השוויון קובע כי תוקם בישראל נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות אשר תפעל למען שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ולעידוד שילובם בחברה. הנציבות תוסמך, בין היתר להגיש תביעות על הפליה בעבודה נגד מעסיקים. בראש הנציבות יעמוד נציב ולצידו ועדה מייעצת שרוב חבריה אנשים עם מוגבלות

הזכות לנגישות

על פי חוק התכנון והבנייה ותקנותיו, חייבים מבני ציבור בישראל להיות נגישים לאנשים

נכים חייבת להיות להם אפשרות כניסה לבניין, תנועה בתוך הבניין, גישה לשירותים, יכולת שימוש במתקנים כגון טלפון ציבורי ועוד. כמו כן, חובה להקצות להם % 5 ממקומות החניה בבניין.

(בתי אבות, בתי-חולים מוזיאונים ומבני ציבור נוספים) חייבים לאפשר גישה מלאה לאנשים נכים. לפי הדין הקיים, כל משרדי הממשלה והרשויות המקומיות חייבים לאפשר גישה לקומה אחת בלבד.

"הנכה הוא אדם שווה זכויות, אין הוא מצוי מחוץ לחברה או בשוליה. מטרת ההסדרים אינה להיטיב עמו בבדידותו, אלא לשלבו תוך שימוש לעתים בהעדפה מתקנת במרקם הרגיל של חיי החברה"

נשיא בית המשפט העליון, אהרון ברק, בבג"צ בוצר - פסק דין שחייב מועצה מקומית להסדיר

דרכי גישה לילד המתנייד על כסא גלגלים בבית-ספרו וברחבי היישוב.

על פי חוק הרשויות המקומיות (סידורים לנכים) על רשויות מקומיות להנגיש מדרכות, מעברי חציה וצמתים עבור אנשים המתניידים על כסא גלגלים .

חניה

על פי חוק חניה לנכים, אנשים שרופא מוסמך אישר כי ניידותם מוגבלת וכי יש להם צורך חיוני ברכב, זכאים לשאת על רכבם תג נכה.

רכב בעל תג נכה רשאי לחנות במקום האסור לחניה, בתנאי שלא היה מקום חניה מתאים בקרבת מקום, ובתנאי שהמכונית החונה אינה מסכנת עוברי דרך ואינה גורמת להפרעה ממשית לתנועה.

בחירות

כאשר מתקיימות בחירות לכנסת או לרשויות המקומיות, זכאי אדם נכה לעבור, לפי בקשתו, מאזור ההצבעה אליו הוא שייך, אל קלפי שהגישה אליה וסידורי ההצבעה בה מותאמים לצרכיו. על המדינה והרשויות המקומיות להעמיד בימי הבחירות קלפיות נגישות ברחבי הארץ.

תקשורת

על פי חוק הקלות לחרש, זכאים אנשים חרשים וכבדי שמיעה לתרגום תכניות טלוויזיה המשודרות בערוץ הראשון, בערוץ השני, בטלוויזיה החינוכית ובכבלים. תכנית חדשות שבועית אחת לפחות, בכל אחד מהערוצים, חייבת להיות מלווה בתרגום לשפת הסימנים.

רבע מהשידורים שלא משודרים בשידור חי, הן בעברית והן בערבית, חייבים להיות מלווים

בכתוביות.

אנשים עיוורים המלווים בכלבי נחייה

על פי חוק איסור הפליית עיוורים המלווים בכלבי נחייה, אסור להגביל את זכותו של אדם עיוור להיכנס למקום ציבורי ואת זכותו להשתמש בתחבורה ציבורית בשל היותו מלווה בכלב נחייה, או לגבות ממנו תשלום בשל כך.

הגנה מפני פגיעה והזכות להליך הוגן

חוק העונשין קובע עונשים מחמירים לפוגעים באדם שמחמת מוגבלותו אינו יכול לדאוג לצורכי מחייתו, לבריאותו או לשלומו" (חסר ישע) במיוחד כאשר הפוגע הוא מי שאחראי לשלומו הורה, מטפל, אפוטרופוס וכדומה.

אדם היודע על פגיעה בחסר ישע חייב לדווח על כך לפקיד סעד או למשטרה.

אנשים עם לקות שכלית, נפשית, או חושית, העומדים למשפט פלילי ואין להם עורך דין, זכאים לסניגור שימונה להם על ידי הסניגוריה הציבורית או בית המשפט.

אדם עם מוגבלות שכלית החשוד בפלילים ושהוחלט על מעצרו, ישהה במעצר בנפרד, ויובא בפני ועדת אבחון, הפועלת על פי חוק הסעד (טיפול במפגרים) כדי שתחליט על דרכי הטיפול בו. במידה ויורשע, רשאי בית המשפט לצוות שיובא בפני ועדת אבחון שתקבע את דרכי הטיפול בו. אם נדון למאסר, רשאי בית המשפט לצוות שמאסרו לא יהיה בבית סוהר אלא במעון נעול.

בית המשפט יכול לצוות, רק לאחר קבלת חוות דעת פסיכיאטרית, על אשפוז או טיפול מרפאתי של עצור או נאשם עם מוגבלות נפשית, אם נמצא שאינו מסוגל לעמוד לדין או שאינו נושא באחריות למעשיו .

אדם עם מוגבלות זכאי לגור בקהילה, ולא להישלח ממנה למוסדות. זאת כחלק מזכותו לשוויון ולכבוד.

בניגוד לזכות זו, מתגוררים בישראל אלפי אנשים עם מוגבלות שכלית במוסדות רחוקים והמוניים, ואלפי אנשים עם מוגבלות נפשית מאושפזים בבתים חולים פסיכיאטריים ללא צורך קליני, רק בגלל העדר פתרונות בקהילה.

חובת המדינה לממן סידור חוץ ביתי לאדם עם מוגבלות הזקוק לכך אדם עם מוגבלות או משפחתו זכאים לעמוד על כך שמימוש זכות זו יהיה בבית בקהילה המותאם לצרכיו.

אנשים עם מוגבלות המתגוררים במסגרת חוץ-ביתית, זכאים לכך שיסופקו להם

צורכיהם הגופניים והנפשיים, כי ידאגו להם במסירות וכי יובטחו להם הזכויות המאפשרות התפתחות תקינה ובריאה, הם זכאים להגנה ולביטחון פיסי.

משרד העבודה והרווחה מממן את מגוריהם של אנשים עם מוגבלות פיסית או שכלית במסגרות מגורים מחוץ למשפחתם.

הזכות לדיור סוציאלי

משרד השיכון מעניק זכאויות שונות לעיוורים, לאנשים עם דרגת נכות של % 80ויותר, וכן

לאנשים המתניידים על כסא גלגלים: משכנתא לרכישת דירה לחסרי דירה, משכנתא להחלפה

או להרחבת דירה, השתתפות בתשלום שכר דירה לחסרי דירה, ושכירות מסובסדת בשיכון

ציבורי.

מפאת קוצר היריעה, נסקור להלן בקצרה את הגמלאות הניתנות לאנשים עם מוגבלות.

פירוט תנאי הזכאות מצוי בחוק הביטוח הלאומי, בתקנותיו ובהסכמים מיוחדים שחתם המוסד לביטוח לאומי עם הממשלה.

קצבת נכות חודשית

ניתנת לתושב ישראל, אשר נכותו הרפואית הינה בשיעור של 40% לפחות (50% לגבי עקרת בית), ושנפגע כושרו להשתכר. הקצבה הינה בשיעור של 25% מהשכר הממוצע במשק למי שנקבעה לו דרגת אי כושר להשתכר של 75% אם הדרגה נמוכה יותר, יקבל האדם קצבה חלקית בהתאם.

שיקום מקצועי

ניתן למי שדרגת נכותו הרפואית הינה בשיעור של 20% לפחות, הוא זקוק להכשרה מקצועית והוא בר-שיקום מקצועי.

קצבת שירותים מיוחדים

ניתנת לזקוקים לעזרת הזולת בביצוע פעולות היום-יום. לקצבה שלוש דרגות הנקבעות על פי תלות הנכה בעזרת הזולת, כשיעור קצבת נכות, כשיעור מחציתה או 150% ממנה.

קצבת ניידות

ניתנת לבני 65 - 3 המוגבלים בגפיהם התחתונות ומתקשים בתנועה. ניתן לקבל הלוואה עומדת לרכישת רכב חדש, הוצאות החזקתו וסיוע ברכישת אביזרים מתאימים לו. בנוסף, ניתן לקבל הלוואה מ"קרן הלוואות" לחסר רכב ניתנת קצבה חודשית למימון הוצאות הניידות.

גמלת ילד נכה

דמי מחיה ועזרה בלימודים, וכן גמלת סידורים מיוחדים לילדים התלויים בעזרת הזולת יותר מהרגיל אצל בני גילם .

קיימות קצבאות לקבוצות ייחודיות כגון: נכי צה"ל, נפגעי עבודה, נפגעי תאונות, נפגעי פעולות איבה, אסירי ציון.

חוק חינוך מיוחד קובע את זכותו של ילד עם צרכים מיוחדים לחינוך מיוחד. הזכאות לחינוך מיוחד נקבעת על ידי ועדת השמה.

חינוך מיוחד הינו הוראה, לימוד וטיפול שיטתיים, כולל טיפולי פיזיותרפיה, ריפוי בדיבור, ריפוי בעיסוק, ושירותים נלווים הכל לפי צורכי הילד

לפי החוק, ועדת ההשמה חייבת להעריך את השארת הילד בכתה רגילה, ולהמליץ על הסיוע הנדרש לו

להורים הזכות להשתתף בדיוני ועדת ההשמה, להשמיע טיעוניהם בפניה בעצמם, או באמצעות מומחים או אנשים אחרים מטעמם, וכן להציג חוות דעת ומסמכים מטעמם בפני הוועדה. הם זכאים למתורגמן אם אינם שולטים בשפה העברית. הם זכאים לקבל לפני הדיון בוועדה העתקים מכל המסמכים; רק במקרים חריגים ניתן להגביל זכות זו אם הוכח חשש ממשי לפגיעה בילד או באדם

אחר, ובמקרה כזה רשאי איש מקצוע מטעם ההורים לעיין במסמכים אלו. לאחר הדיון, ההורים זכאים לקבל את פרוטוקול הדיון שהתקיים בוועדה, ולקבל הודעה בכתב על החלטתה ונימוקיה. ההורים או נציג של ארגון ציבורי רשאים לערער על החלטת ועדת ההשמה בפני ועדת ערר תוך 21 יום.

התאמות

תלמידים עם ליקויי למידה, ותלמידים כבדי שמיעה או כבדי ראייה, זכאים לכך שהבחינות

בהן הם נבחנים יותאמו לצורכיהם המיוחדים, כגון בחינה בעל'פה, הארכת משך הבחינה, ועוד. הם זכאים להתאמות אלה גם בבחינות הבגרות.

הסעות

ילד עם מוגבלות זכאי להסעה בטיחותית ממקום מגוריו לבית סיפרו ובחזרה, ובמקרים מסוימים גם לליווי של אדם מבוגר .

זכויות אדם עם מגבלות נפשיות בטיפול ובאשפוז

חוק טיפול בחולי נפש, התשנ"א, ותקנותיו ,מסדירים את זכויותיהם של אנשים חולי נפש בנסיבות של טיפול רפואי ואשפוז מרצון או כאשר מתקיימות הנסיבות המיוחדות לכפייתם